Sử dụng màu đối lập abstract để thiết kế có độ hòa trộn tốt hơn

Sử dụng màu đối lập abstract để thiết kế có độ hòa trộn tốt hơn

https://www.freepik.com/free-vector/abstract-green-background_1506223.htm#term=green&page=2&position=2

1