Bố cục và chất liệu thiết kế cho thietke.thegioimarketing.vn

Bố cục và chất liệu thiết kế cho thietke.thegioimarketing.vn

 

BỐ CỤC

Các cấu trúc visual

 

CHẤT LIỆU

 

ahttps://www.behance.net/gallery/75636093/SOCIAL-MEDIA-SCRIBE?tracking_source=search%7Cinstagram

https://www.behance.net/gallery/84868901/Instagram-Stories-Dreamy-Vibes-Ed?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

https://www.behance.net/gallery/67721373/Social-Media-Burger-2018?tracking_source=search%7Cinstagram

https://www.behance.net/gallery/84776109/SOCIAL-MEDIA

https://www.behance.net/gallery/40750441/Social-Media-01?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

https://www.behance.net/gallery/84857185/Social-Media-Banner

https://www.behance.net/gallery/75907869/Social-Media-Natural-Eden?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

https://www.behance.net/gallery/76619421/Social-Media-salao-de-beleza

https://www.behance.net/gallery/84580049/SOCIAL-MEDIA-BANNER-2019?tracking_source=search%7Cbanner
https://www.behance.net/gallery/67594829/Banner-Ads-17-sizes-(3)?tracking_source=search%7Cfacebook%20ads

https://www.behance.net/gallery/69163287/Social-Media-Posts?tracking_source=search%7Cbanner

https://www.behance.net/gallery/82722219/88-Cups-of-Tea?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

https://www.behance.net/gallery/80762135/Social-Media-Copo-de-Fruta?tracking_source=search%7Cfacebook%20ads

https://www.behance.net/gallery/78235325/Social-Media-Food-2019?tracking_source=search%7Cfacebook%20ads

https://www.behance.net/gallery/40383213/Kebda-We-Asab-Social-Media?tracking_source=search%7Cfacebook%20ads

https://www.behance.net/gallery/84537949/Social-Media-Mes-dos-pais?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

https://www.behance.net/gallery/68607413/Vana-Fashion-Instagram-Pack?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

https://www.behance.net/gallery/58891757/Social-Media-Sams-Balas-e-Pirulitos?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

https://www.behance.net/gallery/83447087/Social-Media-Collection-1?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

https://www.behance.net/gallery/78172441/Banner-Social-Media-For-Arbitrage-Course?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

https://www.behance.net/gallery/82047929/dizajn-lenty-instagram?tracking_source=search%7Cinstagram

https://www.behance.net/gallery/70655597/Social-Media-2?tracking_source=search%7Cinstagram

https://www.behance.net/gallery/76658531/Stylish-Instagram-Stories-Pack?tracking_source=search%7Cinstagram

https://www.behance.net/gallery/55949359/Assessoria-de-Corrida?tracking_source=search%7Cinstagram

https://www.behance.net/gallery/64308137/Celivita-Gluten-Free-Social-Media?tracking_source=search%7Cinstagram
https://www.behance.net/gallery/65854387/Social-Media-Brasil-Wok

https://www.behance.net/gallery/77538343/El-Avion-Social-Media-2019?tracking_source=search%7Cinstagram

https://www.behance.net/gallery/73153387/TIP-Milano-Branding-Website?tracking_source=best_of_behance_big_covers
https://www.behance.net/gallery/81646353/MACAO-CLASSIC-BRAND?tracking_source=best_of_behance_big_covers

https://www.behance.net/gallery/53974247/Social-Media-2017

https://www.behance.net/gallery/84610789/Web-Banner

https://www.behance.net/gallery/52794955/Social-Media-Varias-Empresas?tracking_source=search%7Cinstagram%20social%20pack

 

42